O PROGRAME

Chcete úspešne rozbehnúť svoju kariéru?

Embraco Trainee program ponúka možnosť mladým talentom naplno využiť ich potenciál a prostredníctvom práce na individuálnych, strategických projektoch spoznávať naše procesy výrobných technológií, materiálových tokov, postupov a systémov na jednotlivých oddeleniach. Cieľom programu je uľahčiť čerstvým absolventom v ich prvom zamestnaní proces adaptácie. Našou snahou je čo najrýchlejšie prepojiť teoretické vedomosti absolventov s praxou, pripraviť ich na budúce pracovné pozície. Každý z trainees má od septembra svojho tútora, odborníka z radov našich zamestnancov, ktorý mu pomáha začleniť sa v rámci odbornej profilácie do našej spoločnosti a zároveň má zadefinovaný projekt, ktorého realizácia je rozplánovaná na jeden rok. Po roku na pozícii trainee absolvent nastupuje na pozíciu na oddelení.

Medzinárodná skúsenosť

Trainees majú možnosť participovať aj na globálnych projektoch v rámci korporátnych závodov, čím získavajú neoceniteľnú skúsenosť s komunikáciou a prácou v multikultúrnom prostredí. Zároveň majú možnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku a zdokonaľovať sa v ňom. Naberajú skúsenosti s tímovou prácou na lokálnej aj globálnej úrovni.

O SPOLOČNOSTI

V oblasti chladenia je EMBRACO na svetovej špičke vo výrobe hermetických kompresorov.
Presne v duchu hlavného poslania, „Dodávať inovačné riešenia pre lepšiu kvalitu života“.
Závody v Brazílii, Číne, Mexiku a na Slovensku dokážu každý rok vyrobiť 37 miliónov kompresorov.
Zároveň produkujeme aj výrobky, ktoré nachádzajú uplatnenie ako súčasť kondenzačných a uzavretých jednotiek
a elektronických systémov na vytvorenie inteligentných domácich spotrebičov.

PODMIENKY A PROCES

Kandidát musí:
Byť absolventom VŠ (do 2 rokov od ukončenia) v oblasti strojárenstva,
elektrotechniky, ekonómie, logistiky, chémie, nákupu a údržby.
Aktívne ovládať anglický jazyk.
Pokročilo ovládať balík MS Office (Excel, Word, PowerPoint) či iné softvéry.
Byť komunikatívny, spoľahlivý, systematický, ochotný vzdelávať sa, flexibilný.
Byť tímovým hráčom, no mať aj schopnosť samostatne riešiť problémy.

 1. Odoslanie prihlášky

  Odoslanie online prihlášky prebieha najneskôr do 30. júna 2019.

 2. Výber kandidátov

  Vhodní kandidáti budú pozvaní na prvé výberové kolo.

 3. Prvé výberové kolo

  Prvý pracovný pohovor s pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov.

 4. Druhé výberové kolo

  Pracovný pohovor v slovenskom i anglickom jazyku s manažérmi a lídrami oddelení.

 5. Nástup vybraných uchádzačov

  Nástup je dňa 2. septembra 2019

embraco-raketa

VOĽNÉ POZÍCIE

 • BOZP
 • Financie
 • Informačné technológie
 • Komunikácia a spoločenská zodpovednosť
 • Kvalita
 • Ľudské zdroje
 • Logistika
 • Nákup
 • Právne
 • Výroba 
 • Výskum a vývoj 
 • Životné prostredie

ABSOLVENTI

Nastúpila som v septembri 2010 ako trainee na oddelenie EHS (Environment, Health & Safety). Dnes pracujem ako korporátny špecialista EHS a spolupracujem so všetkými závodmi Embraco vo svete. Embraco mi dalo možnosť profesionálne rásť v oblasti životného prostredia a BOZP od základov. Dnes môžem získané vedomosti odovzdávať kolegom vo svete a prispievať k dosahovaniu svetovej úrovne v oblasti EHS.

2010

Do programu Trainee Embraco som nastúpil ako čerstvý absolvent na oddelenie kvality v roku 2017, dnes sa starám o Európsky a Ruský komerčný trh ako špecialista zákazníckej kvality. Ak chces stretnúť inšipiratívnych ľudí a byť súčasťou medzinárodnej korporácie, kde dostaneš možnosť kariérneho aj osobného rastu, neváhaj a staň sa súčasťou Embraco rodiny!

2017

Nastúpila som ako trainee na oddelenie R&D, kde som sa postupne profilovala ako špecialistka. R&D je sféra plná výziev bez priestoru pre stagnáciu. Som motivovaná prácou na projektoch, ktoré zlepšujú a rozvíjajú nové produkty a prinášajú inovatívne zmeny.

2008

Nastúpil som ako trainee na oddelenie R&D v roku 2010, po ukončení Trainee programu sa zo mňa stal Produktový špecialista a dnes pracujem na pozícii Technology Center & R&D Labs Leader. Trainee program odporúčam všetkým absolventom vysokej školy. Je to najplynulejší prechod zo študentského života do reálnej praxe.

2010

Nastúpil som ako trainee v roku 2017. Neskôr som sa stal špecialistom na energie a som tiež lídrom piliera Energie vo výrobnom systéme World Class Manufacturing (Výroba na svetovej úrovni).

2017

Nastúpila som ako trainee v roku 2014 na oddelenie Financií, kde som sa venovala projektu a aktivitám v rámci WCM piliera Cost Deployment (Rozdelenie nákladov). Neskôr som nastúpila na pozíciu špecialistu v tíme controllingu a v súčasnosti pracujem v tíme účtovníctva so zameraním na zásoby a pohľadávky. Trainee program vnímam pozitívne, pretože poskytuje absolventom príležitosť sa postupne adaptovať, rozvíjať a naberať na odbornosti či skúsenostiach z podnikovej praxe.

2014

PRIHLÁŠKA

osobné údaje

oblasti záujmu

BOZP

Financie

Informačné technológie

Komunikácia a spoločenská zodpovednosť

Kvalita

Ľudské zdroje

Logistika

Nákup

Právne

Výroba

Výskum a vývoj

Životné prostredie

súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 734 132 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania, a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné meno, titul, vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, rodinný stav, telefonický kontakt, osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore, ostatné údaje uvedené v životopise.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. *

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 rokov odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: - moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom. - moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. - ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. - v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. - beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. - beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu gdpr.compliance@embraco.com b) telefonicky 053/4172110 c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na: gdpr.compliance@embraco.com

Často kladené otázky

Čo je cieľom programu?

Embraco Trainee Program sa zameriava na identifikáciu mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu. Je určený tým, ktorí chcú pracovať v dynamickom a podnetnom prostredí a rozvinúť svoju kariéru v globálnej spoločnosti.

Čo je náplňou práce trainees?

TRAINEE – je pracovná príležitosť formou riadneho pracovného pomeru s možnosťou prípadnej rotácie na jednotlivých oddeleniach. Náplňou práce je poznávanie procesov výrobných technológií, materiálových tokov, postupov a systémov na jednotlivých oddeleniach prostredníctvom práce na individuálnych projektoch. Ich realizácia je rozplánovaná na jeden rok. Pravidelne organizujeme spoločné prezentácie trainees za účasti manažmentu spoločnosti a tútorov, aby sme sledovali ako sa našim absolventom darí pri plnení úloh v rámci trainee projektu.

Aké sú benefity Trainee programu?

» Prostredie nadnárodnej spoločnosti
» Možnosť dlhodobej spolupráce, nadštandardný pracovný komfort
» Balík zamestnaneckých výhod, príspevok na cestovné, ubytovanie
» Nadštandardné platové podmienky v regióne
» Možnosti ďalšieho vzdelávania
» Jazykové vzdelávanie

Aké sú požiadavky na uchádzačov o Trainee program?

» Absolvent VŠ (do 2 rokov od ukončenia) v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, ekonómie, logistiky, chémie, nákupu a údržby.
» Anglický jazyk – aktívne
» Pokročilá úroveň MS Word, Excel, PowerPoint, Internet
» Komunikatívnosť, spoľahlivosť, systematickosť, ochota vzdelávať sa, flexibilita
» Tímovosť, schopnosť samostatne riešiť problémy

Ako sa zaradiť do výberu pre Trainee program?

» Zaslať životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku do 30. júna 2019.
» Úspešne absolvovať výberové konanie.

Kedy je predpokladaný nástup?

Nástup trainees je 2. septembra 2019.

Ako dlho trvá program?

Embraco Trainee Program trvá 1 rok, od 1. septembra do 31. augusta. Ak sa trainee osvedčí, po tomto období pokračuje v pracovnom pomere na riadnej pracovnej pozícii.

Aké sú platové podmienky?

850 € / mesačné brutto; po troch mesiacoch 900 € / mesačne brutto v závislosti od výkonu + ročný bonus + variabilná zložka mzdy (odmeny za výkon, odmeny za výsledky spoločnosti).

Kontakt

olejnikova-embraco

Adela Olejníková

Koordinátorka Trainee programu

adela.olejnikova@embraco.com
Telefón: +421 53 417 2378
Mobil: +421 911 077 350

Oddelenie ľudských zdrojov

Tel: +421 53 41 72 378
ludske.zdroje@embraco.com

EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.
Odorínska cesta 2, 052 01  Spišská Nová Ves